Nama YHWH adalah Kekal

Yesaya 63:16 (ILT) Sebab Engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami, dan Israel tidak mengakui kami; ya YAHWEH, Engkaulah Bapa kami, Penebus kami, Nama-Mu kekal selamanya.
Keluaran 3:15 (ILT) Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, “Katakan demikian kepada bani Israel: YAHWEH, Elohim leluhurmu, Elohim AbrahamElohim Ishak, dan Elohim Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah Nama-Ku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagi-Ku turun-temurun.”
YHWH itu Elohim dan Raja yang kekal:
Keluaran 15:18 (ILT) YAHWEH memerintah kekal selama-lamanya.”
Mazmur 10:16 (ILT) YAHWEH adalah Raja yang kekal; bangsa-bangsa telah binasa dari tanah-Nya.
Yesaya 40:28 (ILT) Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau dengar? Elohim yang kekalYAHWEH, Dialah yang menciptakan ujung-ujung bumi; Dia tidak menjadi lemah, dan tidak menjadi lesu, terhadap pengertian-Nya tidak pernah ada penelitian.
Yeremia 10:10 (ILT) Namun YAHWEH adalah Elohim kebenaran, Dia adalah Elohim yang hidup, dan Raja yang kekal. Karena murka-Nya bumi akan berguncang, dan bangsa-bangsa tidak dapat menahan amarah-Nya.
Yesaya 26:4 (ILT) Percayalah kepada YAHWEH selamanya, karena di dalam YAH YAHWEH ada batu cadas yang kekal.
Bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan YHWH:
Mazmur 22:28 (ILT) Seluruh ujung bumi akan ingat dan berbalik kepada YAHWEH; dan seluruh kaum dari bangsa-bangsa (Ibrani: goyim; bangsa-bangsa non-Yahudi) akan sujud di hadapan-Mu.
Mazmur 22:29 (ILT) Sebab kerajaan adalah milik YAHWEH; dan Dialah yang berkuasa di antara bangsa-bangsa.

YHWH Bukan Hanya untuk Bangsa Israel

Alkitab Perjanjian Lama, aslinya adalah Tanakh: Torah (hukum, pengajaran), Neviim (nabi-nabi), Ketuvim (tulisan-tulisan), ditulis dalam bahasa Ibrani, kecuali kitab Daniel dan Ezra yang sebagian ditulis dalam bahasa Aramaic.
Tuhan Semesta Alam menyatakan Diri-Nya dan Nama-Nya sebagai YHWH (יְהוָ֗ה) , dalam abjad Ibrani: Yod He Waw He. Arti Nama YHWH adalah “Yang Ada“, akar kata Ibraninya “hayah“, artinya Ada.
Nama ini dinyatakan kepada Musa ketika Elohim mengutusnya:
Keluaran 3:14 (ILT) Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, “Aku Ada Yang Aku Ada” (Ibrani: EHYAH ASHER EHYAH; Ada Yang Ada). Lalu Dia berfirman, “Engkau akan mengatakan hal ini kepada bani Israel: Aku Ada (Ibrani: EHYAH; Ada), telah mengutus aku kepadamu.”
Nama YHWH diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi Kurios (artinya Tuan atau Tuhan). Nama YHWH diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi LORD (artinya Tuan atau Tuhan). Alkitab Terjemahan Lama dan Terjemahan Baru Indonesia menerjemahkan nama YHWH menjadi TUHAN. Namun Nama asli-Nya adalah YHWH, itu adalah NAMAbukan gelar “TUHAN”. Tuhan atau TUHAN adalah GELAR (predikat), bukan NAMA.
Alkitab Literal Translation of the Holy Bible mengembalikan Nama YHWH menjadi JeHoVaH, tidak menggunakan LORD. Alkitab Indonesian Literal Translation mengembalikan Nama YHWH kepada aslinya, YAHWEH, bukan TUHAN (gelar). Jadi setiap kali Nama YAHWEH muncul, itu artinya di dalam teks Kitab Suci Tanakh bahasa Ibrani aslinya adalah (יְהוָ֗ה) YHWH, Yod He Waw He, NAMA Elohim Semesta Alam.

Nama YHWH Bukan Hanya untuk Bangsa Israel

YHWH pertama kali menyatakan Diri-Nya dan Nama-Nya kepada Abraham. Bukan kepada Israel. Israel pada waktu itu belum ada.
Alkitab Terjemahan Baru Indonesia:
Kejadian 15:7 (TB) Lagi firman TUHAN kepadanya: “Akulah TUHAN (bahasa asli Ibraninya יְהוָ֗ה; YHWH. Yod He Waw He), yang membawa engkau (Abram) keluar dari Ur-Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu.”
Alkitab Bahasa Ibrani (Tanakh, Westminster Leningrad Codex)
וַיֹּ֖אמֶר אֵלָ֑יו אֲנִ֣י יְהוָ֗ה אֲשֶׁ֤ר הוֹצֵאתִ֙יךָ֙ מֵא֣וּר כַּשְׂדִּ֔ים לָ֧תֶת לְךָ֛ אֶת־ הָאָ֥רֶץ הַזֹּ֖את לְרִשְׁתָּֽהּ׃
Vaiyomer ‘elav ‘ani YHWH (Akulah YHWH) ‘asher hotzeticha’ me’Ur Kasdim latet lecha ‘et ha’Aretz hazzot lerishtah.
Terjemahan Alkitab King James Version 1769 Authorized Version (Versi Resmi)
Kejadian 15:7 (KJV) And he said unto him, I am the LORD (Ibrani: יְהוָ֗ה; YHWH) that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it. 
Abraham memperanakkan Ishak (dari Sarah), Ishmael (dari Hagar), Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah (dari Keturah). Ishak memperanakkan Esau dan Yakub. Yakub akhirnya menjadi Israel, yang memperanakkan 12 bapa leluhur.
Jadi… Nama YHWH bukan khusus untuk bangsa Israel. Karena YHWH pertama-tama menyatakan Diri-Nya dan Nama-Nya kepada AbrahamBAPA ORANG PERCAYA.
Roma 4:16 (TB) Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, — seperti ada tertulis: “Engkau telah Kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa” —
Yakobus, rasul Yeshua haMashiach (Yesus Kristus) menyatakan kepada orang-orang percaya, bahwa Abraham adalah bapa kita:
Yakobus 2:21 (TB) Bukankah Abrahambapa kita (orang-orang percaya), dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah?

YHWH Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub

YHWH adalah Elohim AbrahamElohim Ishak, dan Elohim Yakub (Israel). AbrahamIshak, dan Yakub beribadah kepada YHWH Elohim.
Keluaran 3:15 (ILT) Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, “Katakan demikian kepada bani Israel: YAHWEH, Elohim leluhurmu, Elohim AbrahamElohim Ishak, dan Elohim Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah Nama-Ku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagi-Ku turun-temurun.”
1Tawarikh 29:18 (ILT) YAHWEHElohim AbrahamIshak, dan Israel, leluhur kami, jagalah untuk selamanya angan-angan pikiran dari hati umat-Mu, dan siapkanlah, arahkan hati mereka kepada-Mu.
Lukas 20:37 (ILT) Namun, bahwa orang-orang mati dibangkitkan, Musa pun sudah memberitahu pada saat semak duri menyala, ketika dia memanggil YAHWEHElohim Abraham, dan Elohim Ishak, dan Elohim Yakub.

Nama YHWH Ada di Dalam Perjanjian Baru

Tuhan Yeshua (Yesus) adalah seorang Rabbi (artinya guru) Yahudi, dinyatakan secara jelas baik oleh Nikodemus, murid-murid-Nya, Petrus, Natanael, Maria Magdalena, dan bahkan oleh Yudas Iskariot:
Yohanes 3:2 (ILT) Dia (Nikodemus) ini datang kepada YESHUA malam hari dan berkata kepada-Nya, “Rabi, kami tahu bahwa Engkau telah datang dari Elohim sebagai Guru, karena tidak seorang pun sanggup melakukan tanda-tanda yang Engkau lakukan ini, kecuali Elohim ada bersamanya.”
Yohanes 20:16 (ILT) YESHUA berkata kepadanya, “Hai Maria!” Sambil menoleh, maka dia berkata kepada-Nya, “Rabi!” Itulah yang disebut, “Guru.”
Yohanes 4:31 (ILT) Dan sementara itu, para murid terus meminta Dia sambil berkata, “Rabi, makanlah!”
Matius 26:49 (ILT) Dan segera, setelah mendekat kepada YESHUA, ia (Yudas Iskariot) berkata, “Salam, ya Rabi!” Dan dia mencium-Nya.
Setiap hari Shabbat, Yeshua pergi ke sinagoga dan mengajar.
Lukas 4:31 (ILT) Dan, Dia turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Dan Dia mengajar mereka pada hari-hari Sabat.
Pada suatu hari Shabbat, Yeshua masuk ke dalam sinagoga, dan berdiri untuk membaca dari Kitab Yesaya. Di dalam sinagoga hanya ada Tanakh dalam bahasa Ibrani, bukan Yunani.
Yeshua membaca dari bagian Tanakh, dari Kitab Yesaya yang berbunyi:
Yesaya 61:1 (ILT) Roh Tuhan YAHWEH ada padaku, karena YAHWEH telah mengurapi aku, untuk memberitakan kabar baik kepada yang lemah. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan, dan kebebasan bagi orang-orang yang terbelenggu.
Peristiwa ini ditulis dalam Kitab Injil sebagai berikut:
Lukas 4: (ILT)
  1. Dan, Dia datang ke Nazaret, tempat Dia telah dibesarkan. Dan pada hari Sabat, sesuai dengan kebiasaan-NyaDia masuk ke sinagoga, dan berdiri untuk membaca.
  2. Dan diberikanlah kepada-Nya kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu, Dia menemukan bagian yang telah tertulis,
  3. “Roh YAHWEH (Yunani: kurios) ada pada-Ku, karena Dia telah mengurapi Aku, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, Dia telah mengutus Aku, untuk menyembuhkan orang-orang yang hancur hati, untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan, dan pemulihan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk mengutus dalam kebebasan orang-orang yang tertindas.
Kitab Injil ditulis dalam bahasa Yunani, sehingga nama YHWH diterjemahkan menjadi Kurios (artinya Tuan atau Tuhan). Tetapi jelas-jelas bahwa Tuhan Yeshua membaca dari bagian Tanakh, Kitab Yesaya, yang aslinya tertulis dalam bahasa Ibrani.
Banyak kutipan-kutipan ayat Perjanjian Lama dicantumkan dalam Perjanjian Baru, yang semuanya, aslinya berasal dari bahasa Ibrani, dimana Nama Elohim ditulis jelas-jelas: YHWH, bukan “LORD” atau “TUHAN“.

YHWH, Elohim Kita

Yeshua haMashiach menyatakan Nama YHWHElohim kita:
Dalam nas ketika Yeshua menjawab pertanyaan ahli-ahli Torah tentang perintah yang terutama, Dia mengutip “Shema Yisrael“, yakni dua kalimat pertama dari bagian Torah, yang menjadi doa paling utama orang-orang Yahudi, yang diucapkan dua kali sehari pada waktu ibadah doa pagi dan petang, dan merupakan mitzvah (perintah). Sudah menjadi tradisi Yahudi untuk mengucapkan Shema sebagai kata-kata terakhir, dan bagi para orang tua untuk mengajar anak-anak mereka mengucapkan Shema sebelum mereka tidur pada malam hari.
שְׁמַ֖ע יִשְׂרָאֵ֑ל יְהוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ יְהוָ֥ה ׀ אֶחָֽד׃
Shema Yisrael, YHWH (Adonai) ‘eloheinu, YHWH (Adonai) ‘echad.
Kutipan Shema terambil dari Ulangan 6:4-9
Dengarkanlah hai Israel (Shema Yisrael)YAHWEH, Elohim kita (Adonai ‘eloheinu)YAHWEH itu Esa (Adonai echad).
Kasihilah YAHWEH, Elohimmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu!
Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu!
Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun.
Dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu.
Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu.
Menjawab pertanyaan tentang Hukum yang Terutama, Yeshua mengucapkan Shema Yisrael.
Markus 12: (ILT)
  1. Dan YESHUA menjawab kepadanya, “Yang terutama dari semua perintah adalah: Dengarlah hai Israel, YAHWEH-lah Elohim kitaYAHWEH itu Esa (Shema Yisrael, Adonai ‘eloheinu, Adonai ‘echad).
  2. Dan: Kasihilah YAHWEHElohimmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama.
  3. Dan yang kedua, yang sama dengan itu: Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada ini.”

YHWH adalah Juruselamat

Yesaya 43:11 (ILT) Aku, Akulah YAHWEH (Ibrani: ‘Anochi, ‘anochi YHWH), dan tidak ada Juruselamat selain Aku.
Yesaya 45:21 (ILT) Nyatakan dan bawalah mereka mendekat, ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapa yang telah mengabarkan hal ini sejak waktu yang lampau, siapakah yang telah menyingkapkannya pada waktu itu? Bukankah Aku, YAHWEH? Dan tidak ada Elohim yang lain selain Aku, Elohim yang adil dan Juruselamat, tidak ada yang lain selain Aku.
Hosea 13:4 (ILT) Aku adalah YAHWEHElohimmu (Ibrani: Ve’anochi YHWH ‘eloheicha) sejak dari Tanah Mesir dan kamu tidak akan mengenal ilah-ilah lain selain Aku, karena tidak ada Juruselamat kecuali Aku!
Sekarang perhatikan Yohanes 17:11. Karena ada 2 terjemahan yang berbeda, akan kita lihat di mana perbedaannya.
Yohanes 17:11 (TB) Dan Aku (Yeshua) tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu “nama-Mu” (tambahan dari penterjemah) yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita.
Dalam Alkitab Terjemahan Baru dan beberapa terjemahan Alkitab lainnya, penterjemah bertindak terlalu jauh dengan menambahkan kata “nama-Mu“, sehingga ada 2 kali penyebutan kata “nama-Mu”, padahal teks aslinya (bahasa Yunani) tidak tertulis seperti demikian.
Perhatikan teks asli Yunaninya, hanya menyebutkan satu kali “nama-Mu” (Yunani: onoma):
Terjemahan Greek New Testament (Textus Receptus)
Yohanes 17:11  και ουκ ετι ειμι εν τω κοσμω και ουτοι εν τω κοσμω εισιν και εγω προς σε ερχομαι πατερ αγιε τηρησον αυτους εν τω ονοματι σου (onomati sou: thine own name) ους δεδωκας μοι (ous dedokas moi: those whom thou hast given me) ινα ωσιν εν καθως ημεις. 
Diterjemahkan dalam King James Version 1769  – Authorized Version
Yohanes 17:11 (KJV) And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those(mereka – jamak; yaitu murid-murid) whom thou hast given me (yang telah Engkau berikan kepada-Ku), that they may be one, as we are. 
Terjemahan Indonesian Literal Translation:
Yohanes 17:11 (ILT) Dan Aku tidak lagi berada di dunia tetapi mereka ini masih ada di dunia. Dan Aku datang kepada-Mu, Bapa Yang Kudus, peliharalah mereka dalam Nama-Mu, yakni mereka (murid-murid) yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti Kita.

Nama YHWH Menyelamatkan

Bahwa Nama YHWH menyelamatkan, dinyatakan dengan jelas dalam:
Yoel 2:32 (ILT) Dan akan terjadi, setiap orang yang berseru kepada Nama YAHWEHakan diselamatkan; karena di Gunung Zion dan di Yerusalem akan terjadi keselamatan, sebagaimana yang YAHWEH firmankan, dan dari yang tersisa yang sedang YAHWEH panggil.
Ayat dari Kitab Nabi Yoel 2:32 ini dikutip langsung oleh Rasul Petrus dan Paulus. Mereka mengutip dari Tanakh, yakni dari Kitab Nevi’im (nabi-nabi) Yoel 2:32. Perlu diingat, Paulus adalah Ahli Torah Yahudi dari golongan Farisi (Filipi 3:5), berbahasa Ibrani. Kitab Perjanjian Baru memang ditulis dalam bahasa Yunani, tapi ayat-ayat Perjanjian Lama yang mereka kutip semuanya aslinya bahasa Ibrani.
Nubuat Yoel adalah mengenai Akhir Zaman, hari-hari menjelang Hari YAHWEH(Yom YHWH) yang besar dan dahsyat itu, Hari-hari Anak Manusia, hari-hari menjelang kedatangan Yeshua haMashiach kedua kalinya.
Baik Petrus maupun Paulus mengutip dari nubuat Nabi Yoel, dan menyatakan dengan tegas, bahwa barangsiapa berseru kepada Nama YHWH akan diselamatkan:
Kisah 2:20-21 (ILT) Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah, sebelum hari YAHWEH (Yunani: hemera kuriou; Hari TUHAN) yang besar dan mulia itu datang. Dan akan terjadi, setiap orang yang memanggil Nama YAHWEH, dia akan diselamatkan (Yunani: sozo).
Roma 10:13 (ILT) Sebab setiap orang yang berseru kepada Nama YAHWEH, dia akan diselamatkan (Yunani: sozo).
Diselamatkan“, dalam bahasa Yunani “sozo” (G4982), artinya: diselamatkan, dijaga tetap aman dan tak terluka, diselamatkan/dipelihara dari bahaya atau kehancuran, diselamatkan atau ditolong, dilepaskan dari Penghakiman Messianik, diselamatkan dari kejahatan yang menghalangi pembebasan Messianik.

Nama YESHUA

Nama YESHUA atau YAHSHUA atau YAHUSHUA, adalah Nama asli Yesus dalam bahasa Ibrani. Nama YESHUA dalam bahasa Ibrani artinya: keselamatanYAHSHUA atau YAHUSHUA, nama asli Yesus, dalam bahasa Ibrani artinya : YAHWEH adalah keselamatan.
Jadi… Nama YESHUA (YESUS) artinya YAHWEH adalah KESELAMATAN.
Nama YESHUA diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi Iesous, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi Iesu, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam Alkitab King James 1611 menjadi Iesus, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam Alkitab King James Version 1769 (Authorized Version), menjadi Jesus. Kemudian diterjemahkan ke dalam Alkitab Terjemahan Lama dan Terjemahan Baru Indonesia menjadi Yesus.
Bahwa di dalam YHWH ada YESHUA (KESELAMATAN) dinyatakan dengan tegas dalam:
Yesaya 12:2 (ILT) Lihatlah, Elohim adalah KESELAMATAN-ku (bahasa Ibraninya: YESHUA)! Aku percaya dan tidak akan takut, karena kekuatanku dan mazmurku, adalah YAH YAHWEH; dan Dia telah menjadi KESELAMATAN-ku (Ibrani: YESHUA).”
Yesaya 12:2 bisa dibaca: Lihatlah, Elohim adalah YESHUA-ku! Aku percaya dan tidak akan takut, karena kekuatanku dan mazmurku, adalah YAH YAHWEH; dan Dia telah menjadi YESHUA-ku.
Mazmur 118:14 (ILT) YAHWEH adalah kekuatan dan pujianku, dan Dialah KESELAMATAN (Ibrani: YESHUA)-ku.
Mazmur 118:14 bisa dibaca: YAHWEH adalah kekuatan dan pujianku, dan Dialah YESHUA-ku.

Referensi: